• 14 lipca 2024

Karta charakterystyki to dokument, który dostarcza niezbędnych informacji na temat substancji chemicznej lub mieszaniny. Można tam znaleźć wiadomości o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz środowiska, jak również zalecenia odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. Dzięki temu pracodawca jest w stanie stworzyć odpowiednio przystosowane stanowisko pracy i zaplanować szkolenia. Wgląd do dokumentacji chemicznej mają nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale także osoby odpowiedzialne za transport produktu czy służby od nagłych wypadków.

Rozporządzenie w sprawie kart charakterystyki 2017

Prawo na bieżąco reguluje zasady dotyczące kart charakterystyki. Organem, który się tym zajmuje, jest Komisja Europejska. Dotychczas ukazało się wiele istotnych rozporządzeń regulujących sprawy dotyczące rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń oraz stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Obecnie obowiązuje prawo z 28 maja 2015 roku oraz jego sprostowanie z 2017.

Rozporządzenie to reguluje przepisy i sposoby postępowania wobec substancji i mieszanin, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska. Dotyczy to również metod magazynowania i usuwania jej. Karta charakterystyki daje pracodawcy możliwość stwierdzenia, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne substancje oraz odpowiednie przygotowanie otoczenia. Kartę przygotowują wyłącznie kompetentne osoby, które są w stanie określić, czy w kontakcie z produktem narażone jest życie lub zdrowie osób.

17 stycznia 2017 roku ukazało się sprostowanie do rozporządzenia z 2015 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Na wstępie zaznacza się, że pomimo uaktualnienia zasad związanych ze sporządzaniem kart charakterystyki, obecnie używane dokumenty nie muszą być zmieniane z racji opublikowania sprostowania. Mowa jest w nim także o sposobach gaszenia pożaru przez specjalnie wyposażonych strażaków, ubiorze ochronnym osób pracujących w pobliżu substancji czy też metodzie określania, jak powinien wyglądać kombinezon ochronny takiego pracownika.

Oprócz kilku znaczących elementów, rozporządzenie z 2015 roku zostało w odpowiedni sposób przeredagowane, tak aby nie było wątpliwości co do szczegółów dokumentu.

Więcej na temat kart charakterystyki i dokumentacji chemicznej znajdziesz na https://consultchem.pl/

ocet

Odpowiednie oznakowanie i karta produktu

Artykuł 31 rozporządzenia REACH z 2015 roku nakłada na pracodawców obowiązek tworzenia kart charakterystyki. Wymagania dotyczące jej sporządzania opisuje natomiast załącznik II do tego dokumentu. Składa się ona z 16 sekcji, które powinny zostać opisane przez osobę kompetentną. Na mocy rozporządzenia z 18 czerwca 2020 roku od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowy format karty charakterystyki. Dokumenty te powinny zostać dołączone w nowej formie do końca roku 2022.

Obowiązkiem dostawcy jest dostarczenie odbiorcy na jego żądanie karty charakterystyki zawierającej wymienione wyżej istotne informacje. Jeżeli zaś substancja lub mieszanina została uznana za niebezpieczną, jest substancją trwałą wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną, a także gdy znajduje się na liście produktów wzbudzających bardzo duże obawy, dostawca musi przekazać dokument nawet bez żądania odbiorcy.

W niektórych przypadkach karta produktu nie jest wymagana, nie oznacza to jednak, że dostawca nie musi przekazywać na jej temat żadnych informacji. Koniecznością jest podanie numeru rejestracji substancji, o ile są one dostępne, informacji o tym, czy substancja wymaga zezwolenia, informacje dotyczące każdego przypadku zastosowania ograniczenia zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku numer VIII do rozporządzenia REACH oraz wszelkich dostępnych informacji na temat substancji, które mogą być użyteczne w momencie określenia i zastosowania środków ostrożności lub kontroli ryzyka.

Dostawca jest zobowiązany natychmiast zaktualizować opis produktu, gdy pojawią się nowe istotne informacje na jego temat, zostanie udzielone zezwolenie lub też pojawi się odmowa zezwolenia, zostanie zastosowane ograniczenie.

Opakowanie chemikaliów uznanych za niebezpieczne powinno zostać odpowiednio oznaczone. Większość państw przyjęła zasady Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. System ten obejmuje wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu za pomocą specjalnych etykiet oraz kart charakterystyki. Etykieta musi być kompatybilna z kartą. Oznakowanie powinno zostać przeprowadzone za pomocą specjalnie przyjętych piktogramów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top