• 21 kwietnia 2024

Co to jest karta EKUZ?

Karta EKUZ to europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego. Ten dokument uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), do którego należą kraje takie jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. W razie nagłej choroby lub pobytu w szpitalu, uprawnia do otrzymania niezbędnego leczenia.

Co obejmuje karta EKUZ?

W razie nagłej choroby lub hospitalizacji, karta EKUZ umożliwia skorzystanie z pomocy medycznej na identycznych prawach obowiązujących w państwie osoby ubezpieczonej.

Zakres finansowanych w ramach EKUZ świadczeń zdrowotnych różni się w poszczególnych państwach. Przed podróżą warto to sprawdzić. Informacje dostępne są na stronie NFZ w zakładce dla pacjenta – nasze zdrowie w UE: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/. To co istotne,  karta EKUZ nie pozwala na realizowanie planowanych świadczeń, np. zaplanowany w danym okresie poród.

Jeżeli warunki danego kraju wydają się zbyt okrojone w możliwości pomocy medycznej i obawiamy się o możliwe koszty leczenia w razie wypadku warto planować ubezpieczenie turystyczne dla siebie i członków rodziny, z którymi podróżujemy.

Czy można wyrobić EKUZ dla dziecka?

Tak, kartę EKUZ można wyrobić dla dziecka zamieszkałego na terenie Polski. Karta będzie ważna do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wydanie karty EKUZ - kto jest uprawniony?

Kartę EKUZ mogą wyrobić osoby ubezpieczone w NFZ posiadające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży i połogu posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkałe na terenie Polski, dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Polski, a także osoby objęte decyzją wójta gminy właściwej dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Karta wydawana jest dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych, podróżujących służbowo lub w celu podjęcia studiów.

Ile kosztuje wyrobienie karty EKUZ?

Zarówno złożenie wniosku, jak i wydanie karty EKUZ jest bezpłatne.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego - czy można wypełnić wniosek online?

Tak, wniosek o wydanie EKUZ można złożyć za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP) jak również elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Jak złożyć wniosek EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć:

  • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
  • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału wojewódzkiego lub oddziale NFZ
  • Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

Jakie informacje znajdują się na karcie EKUZ?

Na karcie EKUZ znajdują się informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby, której przysługują świadczenia zdrowotne: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny karty, data ważności karty, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

Karta EKUZ dla dzieci i młodzieży (osoby ubezpieczone) jest ważna do momentu ukończenia 18 roku życia. Dzieci nieubezpieczone obywatelstwa polskiego mogą mieć wyrobioną kartę ważną 5 lat. Karta wydana dla osoby dorosłej zatrudnionej lub prowadzącej działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. U seniorów okres ważności jest dużo dłuższy. Emeryci, którzy ukończyli 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety) ważność karty mają wydłużoną aż do 20 lat. W różnych sytuacjach karta EKUZ wydawana jest na krótszy czas, nawet tylko na 42 dni. Karta wydawana jest na:

  • 18 miesięcy dla osób dorosłych otrzymujących rentę, ubezpieczonych jako student, uczniów powyżej 18 roku życia z własnym tytułem do ubezpieczenia
  • 6 miesięcy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, a także nieubezpieczone kobiety w ciąży lub w trakcie porodu z obywatelstwem polskim i mieszkających w Polsce lub statusem uchodźcy i zezwoleniem na pobyt czasowy w Polsce, niepełnoletnie osoby ze statusem uchodźcy i pozwoleniem na pobyt czasowy w Polsce.
  • 2 miesiące dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
  • 90 dni dla osób bez ubezpieczenia, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza.
  • 42 dla kobiet bez ubezpieczenia, w połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Polsce.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top